Bruksoverlating (utleie)

I alle tilfeller der andelseier selv ikke skal bo i leiligheten må det i forkant søkes til styret om godkjenning av bruksoverlating. Du får søknadsskjema ved å ringe OBOS Eiendomsforvaltning på telefon 22 86 59 99.

I et borettslag er det personen som står oppført som andelseier på papiret som har rett til å bo i leiligheten. Det er ikke automatisk rett til å leie ut leiligheten. I alle tilfeller hvor en annen en andelseier skal bo i leiligheten må det søkes til styret på forhånd. Søknaden må begrunnes, og styret benytter Borettslagslovens kapittel 5-II i behandlingen av søknaden. Det anbefales derfor at du setter deg inn i dette kapittelet før du søker. Det anses ikke som bruksoverlating dersom andre bor sammen med andelseier.

Søknader om bruksoverlating er tids- og personavgrenset. Det vil si at Søknaden må minimum inneholde hvem som skal bo i leiligheten, hvorfor du vil overlate bruken, og hvor lenge bruksoverlatingen vil vare. Innvilget søknad gjelder kun for den spesifiserte bruker og periode. Ved forlengelse eller bytte av beboer må du fylle ut nytt søknadsskjema. Alle søknader skal gå via vår forretningsfører, OBOS Eiendomsforvaltning. Søknader som sendes direkte til styret vil ikke bli behandlet. Du får søknadsskjema ved å ringe OBOS Eiendomsforvaltning på telefon 22 86 59 99. De tar (per januar 2010) et gebyr på kr 1.090,- for behandling av nye søknader, og kr 545,- ved søknad om endring av eksisterende bruksoverlating. Gebyret belastes andelseier.

Styret har lovfestet rett på inntil en måneds behandlingstid av søknader. Normalt vil behandlingstiden være kortere, gjerne en uke eller to. Overlating av bruk uten innvilget søknad blir betraktet som vesentlig mislighold, og kan i ytterste konsekvens føre til salgspålegg.

Husk at du også plikter å holde styret oppdatert med din kontaktinformasjon.

Utdrag fra borettslagsloven 

§ 5-5. Overlating av bruken for opp til tre år

Med godkjenning frå styret kan andelseigaren overlate bruken av heile bustaden til andre for opp til tre år dersom andelseigaren sjølv eller ein person som nemnt i § 5-6 første ledd nr. 3, har butt i bustaden i minst eitt av dei to siste åra. Godkjenning kan berre nektast dersom brukarens forhold gir sakleg grunn til det. Godkjenning kan nektast dersom brukaren ikkje kunne blitt andelseigar.

§ 5-6. Overlating av bruken med særleg grunn

(1) Andelseigaren kan elles med godkjenning frå styret overlate bruken av heile bustaden dersom

  1. andelseigaren er ein juridisk person, eller
  2. andelseigaren skal vere borte mellombels som følgje av arbeid, utdanning, militærteneste, sjukdom eller andre tungtvegande grunnar, eller
  3. ein medlem av brukarhusstanden er andelseigarens ektemake eller slektning i rett opp- eller nedstigande linje eller fosterbarn av andelseigaren eller ektemaken, eller
  4. det gjeld bruksrett som nokon har krav på etter ekteskapsloven § 68 eller husstandsfellesskapsloven § 3 andre ledd.

(2) Godkjenning kan berre nektast dersom brukarens forhold gir sakleg grunn til det. I tilfelle som nemnt i første ledd, kan godkjenning nektast dersom brukaren ikkje kunne blitt andelseigar, jf. § 4-4.